Skoč na obsahSkoč na navigaci

Individuální dotace ostatní (nezařazené)

Žádosti je možné podávat od 10. 1. 2024 do 10. 12. 2024
Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat na předepsaném formuláři individuální žádost. Pověřený pracovník pro dotační politiku zajistí projednání žádosti kompetentními orgány města (včetně projednání v hodnotících komisích, pokud jsou ustanoveny).

Tyto žádosti mohou být podávány celoročně. Při poskytování a vyúčtování dotací, poskytnutých na základě individuálních žádostí, se přiměřeně použijí tato „Pravidla“.

Město Kralupy nad Vltavou neposkytne dotaci na účel, na který bylo možné čerpat dotaci v rámci některého z dotačních programů.
O případných výjimkách bude jednáno v hodnotící komisi (je-li stanovena) a  rozhodováno kompetentními orgány.

V rámci schvalování podpory individuální dotace, orgány města stanoví výši spoluúčasti příjemce dotace v rozmezí 0 % - 30 %.

Dotaci lze poskytnout na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené, vyčíslené v rozpočtu schválené žádosti.

Podat novou žádost

Rozpracované žádosti

Vyúčtování poskytnuté dotace

Nahoru