Skoč na obsahSkoč na navigaci

Dotace města Kralupy nad Vltavou

Podporujeme Vaše projekty

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou svým usnesením č. 23/8/6/4 schválilo novelizaci Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou  a to s platností a účinností od 1. 1. 2024.

Pravidla jsou přijímána městy jako veřejný dokument, který slouží veřejnosti k seznámení se                      s poskytováním dotací z rozpočtu města. Pravidla platí jak pro individuální, tak i programové dotace. Poskytují informace o zákonném rámci a současně i zákonném postupu v oblasti dotací.

Nejdůležitější změnou novelizace Pravidel o poskytování dotací bylo zavedení elektronického způsobu podávání žádostí o dotace a s tím související spuštění dotačního portálu města Kralupy nad Vltavou. Elektronický způsob podávání žádostí o dotaci se tak stává jediným možným způsobem podání žádostí.

Dotační portál města Kralupy nad Vltavou: https://dotace.mestokralupy.cz

Na tomto portálu jsou zveřejněny informace o dotačních programech města Kralupy nad Vltavou o podmínkách pro získání dotace, o podaných žádostech a další informace související s poskytováním dotací.

Žadatel se na těchto stránkách zaregistruje, čímž získá vlastní uživatelský účet, který bude dále používat pro přihlášení do aplikace. Tato aplikace slouží jako prostředek pro elektronické podávání žádostí a dále je hlavním komunikačním prostředkem mezi žadatelem a poskytovatelem.

Závazné podmínky a povinnosti žadatelů o dotaci, resp. příjemce dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou můžete najít v dokumentu Pravidla o poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Kralupy nad Vltavou lze získat zde:  Poskytnuté dotace města Kralupy nad Vltavou

Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Kralupy nad Vltavou.

Uveřejnění smluv  o poskytnutí dotace nebo návratné finanční se řídí zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Všechny dotace

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou

Individuální neprogramové dotace

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat na předepsaném formuláři individuální žádost. Pověřený pracovník pro dotační politiku zajistí projednání žádosti kompetentními orgány města včetně projednání v hodnotících komisích, pokud jsou ustanoveny.

Tyto žádosti mohou být podávány celoročně.
Město Kralupy nad Vltavou neposkytne dotaci na účel, na který bylo možné čerpat dotaci v rámci některého z dotačních programů.
O případných výjimkách bude jednáno v hodnotící komisi a  rozhodováno kompetentními orgány.

V rámci schvalování podpory individuální dotace, orgány města stanoví výši spoluúčasti příjemce dotace v rozmezí 0 % - 30 %.

Dotaci lze poskytnout na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené, vyčíslené v rozpočtu schválené žádosti.

Individuální dotace na podporu sociálních služeb v Kralupech nad VltavouIndividuální dotace na podporu zájmových aktivitIndividuální dotace na podporu sportuIndividuální dotace ostatní (nezařazené)

Programové dotace

Dotačním programem se rozumí program pro poskytování dotací obsahující souhrn věcných, časových  a finančních podmínek podpory účelu určeného v programu.
Dotaci lze poskytnout na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené, vyčíslené v rozpočtu schválené žádosti.

Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládežiDotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělýmDotační program na podporu zájmových aktivit: PODPORA VOLNÉHO ČASU A PREVENCEDotační program na podporu zájmových aktivit: ČINNOST S MLÁDEŽÍ V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN V DANÉM ROCEDotační program na podporu zájmových aktivit: KULTURNÍ AKCE A VÝROČÍDotační program na podporu zájmových aktivit: OBČANÉ TŘETÍHO VĚKUDotační program na podporu zájmových aktivit: ZDRAVÝ ŽIVOT OBČANŮDotační program na podporu zájmových aktivit: PODPORA ČINNOSTI KRALUPSKÝCH ORGANIZACÍ A KOMUNITNÍCH SPOLEČENSTVÍ

Formuláře a dokumenty

Kontakty

Město Kralupy nad Vltavou

Lenka Císlerová

lenka.cislerova@mestokralupy.cz

+420 315 739 851

Nahoru