Skoč na obsahSkoč na navigaci

Dotační program na podporu zájmových aktivit: ČINNOST S MLÁDEŽÍ V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN V DANÉM ROCE

Žádosti je možné podávat od 22. 1. 2024 do 11. 2. 2024
2. PODPROGRAM: ČINNOST S MLÁDEŽÍ V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN V DANÉM ROCE:
Program je určen pro organizátory a pořadatele příměstských táborů, mimoměstských táborů a jiných veřejných zájmových aktivit pro děti a mládež v období školních prázdnin.
Podpořeny budou náklady na ubytování, cestovné, vstupné a drobný materiál využit při práci s účastníky. Finanční dotace nebude využita na stravné a dále na ostatní náklady spojené s dospělými účastníky a pořadateli.
Pozn.: Tento podprogram není určený na pořádání sportovně zaměřených příměstských i mimoměstských táborů, kempů a jiných sportovně zaměřených programů pro veřejnost organizovaný sportovním spolkem/klubem/organizací s celoroční podporou činnosti v Kralupech nad Vltavou a jinou osobou pořádající příměstský, mimoměstský kemp se sportovní tématikou.
Takové žádosti podávejte na dotační oblast SPORTU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou                 č. 23/8/6/5, ze dne 18.12.2023

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje dotační program
na podporu volného času, kultury, zájmových aktivit a komunitního rozvoje  v Kralupech nad Vltavou pro rok 2024, který navazuje na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou, která byla schválena zastupitelstvem města dne 18.12.2023, pod číslem usnesení 23/8/6/4 a jsou uveřejněna na webových stránkách města.
Program se vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení jsou povinni seznámit se s tímto Programem a důsledně se jimi řídit.

•    Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na webových stránkách https://www.dotace.mestokralupy.cz.
•    V případě, že žadatel nedisponuje technickými možnostmi a dovednostmi pro elektronické podání žádosti, bude ve stanoveném termínu pro příjem žádostí, kontaktovat  pověřeného pracovníka pro danou dotační politiku, který s ním žádost vyplní.
Administrace žádostí:
Lenka Císlerová, tel: 315 739 851
vedoucí Odboru kancelář starosty
lenka.cislerova@mestokralupy.cz

•    Celkový objem peněžních prostředků    1 700 000 Kč
•    Maximální požadovaná částka nemůže přesáhnout 100.000 Kč.
•    Maximální spoluúčast žadatele o dotaci činí 85 % uznatelných nákladů (min. 15% povinná spoluúčast)
•    Žadatel je oprávněn podat maximálně 2 žádosti.
       
Termíny pro příjem žádostí: od pondělí 22.01.2024 do neděle 11.02.2024, žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány.
Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Podat novou žádost

Rozpracované žádosti

Vyúčtování poskytnuté dotace

Nahoru